Yan Dal Programı

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yan Dal Programı” adı verilir.

Öğrenci yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yan Dal Programı, 60 AKTS kredisinden oluşur.

Koşullar

Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar;

  • Anadal lisans programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması,
  • Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden en az 65, 4.00 üzerinden en az 2.25 olması

gerekir.

YDP Koordinatörleri

Öğrencilerin yan dal programında alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı yarıyılları planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından “Yan Dal Programı Koordinatörü” görevlendirilir. Yan Dal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

Öğretim Ücreti

Yan dal programına katılan öğrencilerden normal öğretim süreleri (4 yıl) içinde ve normal öğretim dönemlerinde aldıkları yan dal programı dersleri için ücret alınmaz. 4 yılı aşan sürelerde yan dal programı kapsamında alınan dersler ile Yaz Öğretiminde alınan dersler için öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.

Yan Dal  programına başvuru, kabul, uygulama ve mezuniyet koşulları için Yan Dal Yönergesi ne tıklayınız.

KAPAT