Notlar – Not Ortalamaları

Not Ortalamaları

Başarı notu; yarıyıl akademik not ortalaması (GPA-Grade Point Average) ve genel akademik not ortalaması (CGPA-Cumulative Grade Point Avarage) ile belirlenir. Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile alınan notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

Yarıyıl Not Ortalaması (GPA-Grade Point Average)

Yarıyıl akademik not ortalaması (GPA); öğrencinin herhangi yarıyılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift anadal dersleri yarıyıl akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

Genel Not Ortalaması (CGPA-Cumulative Grade Point Average)

Öğrencinin bütün derslerden aldığı son notlara göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift anadal dersleri akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

Notlar

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notları, harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Notlar

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FD

FF

Katsayısı

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0,50

0.00

Aralık

90-100

85-89

80-84

70-79

60-69

50-59

45-49

35-44

0-34

Ayrıca harf notlarından,

  • EX notu: Lisans ve ön lisans programlarına kabul edilen öğrencilere, Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.
  • I notu: notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz öğretimi sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. (I) notunun, yarıyıl veya yaz öğretimi notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş gün içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.
  • NA notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak. Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak
  • P notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
  • S notu: Derslerden muaf olan öğrenciye veya derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
  • U notu: Derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
  • W notu: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KAPAT