Mezuniyet Durumunda Sınav Hakkı

Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu notlarının ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir.

Öğrenci, ek sınav hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciye, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları ders/derslerden, bulunduğu yarıyıl sonu sınavları ilan tarihi veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrenciye, izleyen yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi koşuluyla, bir ek sınav hakkı daha verilir. Genel not ortalaması halen 2,00’ın altında olan öğrenciye, mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayana kadar, aynı haklar tanınır.

Ek sınav hakkı kullanacak öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak bu sınavlara girebilmek için bağlı bulunduğu fakülteye/bölüme/yüksekokula başvuruda bulunmak zorundadır. Zamanında başvurmadığı halde yapılan sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş ise bu not geçersiz sayılır.

Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.

Kayıtlı olunan programdan mezun olunabilmesi için müfredatta yer alan tüm dersler en az (DD) veya (S) harf notu ile tamamlanmak, genel not ortalaması en az 2,00 olmak ve program için belirlenen toplam AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.

 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KAPAT