Kurumlararası Yatay Geçiş (Genel Not Ortalamasına Göre)

Genel İlkeler

(1) “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” uyarınca; genel not ortalamasına ve merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar arası yatay geçişlerde, ÖSYS burslu veya ÖSYS indirimli kontenjan ayrılmamaktadır.

(3) Kurumlararası yatay geçiş yapılmak istenilen programa kabulde; öğrencinin yerleştiği yıla ait puanlar ile o yıla ait yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde uygulanan puanlar, puan türleri, varsa başarı sırası dikkate alınır.

(4) ÖSYS Kılavuzunda ilgili yılda başarı sırası aranan bölümlere/programlara, başarı sırası koşulunu sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. 

(5) ÖSYS Kılavuzunda özel koşulları olan programlara geçişlerde öğrencilerin diğer şartların yanı sıra bu koşulları da sağlamaları gerekir.

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara sadece genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılabilir, merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

(7) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir.

(8) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

(9) Kendi imkânları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1) kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapamazlar. Yalnız yurtiçi ve KKTC üniversitelerinden merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1) kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

(10) Kurumlar arasında aynı düzeydeki, isimleri aynı olan veya isimleri farklı olup ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

(11) 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen dönüştürme tablosu kullanılır.

(12) Kayıt dondurmuş olmak veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Başvuru İçin Aranan Koşullar

(1) Genel not ortalamasına göre, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisans programlarında en az iki yarıyıl (1 yıl); önlisans programlarında ise en az 1 yarıyıl öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir. Tıp Fakültesine sadece eğitim öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir.

(2) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, OSTİM Teknik Üniversitesinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

(3) Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu;

  1. a) Lisans programlarına ara dönemlerde yapılamaz.
  2. b) Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yapılamaz.
  3. c) Lisans programlarına yalnız öğretim yılları başında (3., 5. yarıyıllarında) yapılabilir.

ç) Önlisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yapılamaz.

  1. d) Önlisans programlarının yalnız 2. ve 3. yarıyıllarında yapılabilir.

(4) Genel Not Ortalamasının lisans ve önlisans programları için 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

(5) Başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

(6) Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kurumlar arası yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(7) Önlisans programlarından lisans programlarına; lisans programlarından önlisans programlara genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş yapılamaz.

(8) Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapmak için adayın uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması gerekir.

(9) Yurt dışı üniversitelerden başvuracak adayların ek başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

  1. a) Yurt dışındaki üniversiteye kabul edildiği yıl veya bir önceki yılın ÖSYS sınavına girmiş olmaları gerekir. ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.
  2. b) Başvuru yapmak istedikleri programın ilgili puan türünde eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin asgari yerleştirme puanına sahip olmaları gerekir.
  3. c) Öğrencilerin ayrıca varsa, ilgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamaları gerekir.

(10) ÖSYS sınavına giremeyen adaylardan QS ile Times sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenim görenlerden, hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanlar öğretim süresi 4 yıl olan lisans programlarında 3. sınıfa, öğretim süresi 5 yıl olan lisans programlarında 3. veya 4. sınıflara, öğretim süresi 6 yıl olan lisans programlarında 3., 4. ve 5. sınıflara, önlisans programlarında ise 3. yarıyıla yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(11) TC uyruklu olup ortaöğretimini yurtdışında tamamlayarak yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden;

  1. a) Yurt dışındaki üniversiteye kabul edildiği yıl veya bir önceki yılın ÖSYS sınavına girmiş olmaları, başvuru yapmak istedikleri programın ilgili puan türünde eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin asgari yerleştirme puanına sahip olmaları koşulu aranmaz.
  2. b) Başarı sırası aranan programlar için belirlenen başarı sırasını sağlamış olma koşulu aranmaz.
  3. c) Geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olma koşulu aranmaz.
KAPAT