Genel Bilgiler

Akademik Yıl (Eğitim-Öğretim Yılı)

 Bir akademik yıl her biri on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere dönem sonu sınavları dâhil değildir.

Ders Kayıtları, Ders Ekleme/Bırakma ve Geç Kayıt

Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra müfredatında yer alan staj dersleri ile koşullarını sağladıkları diğer derslere danışmanının onayını alarak şahsen kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem ders kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  • Öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi.
  • Öğrencinin kayıt sisteminden alacağı dersleri seçerek şahsen onaylaması.
  • Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından kayıt onayını alması.

Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır. Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

Ders ekleme-bırakma günlerinin bitimini izleyen iki hafta içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üzerine ders yüklemesi veya üzerinden ders silinmesi işlemi, bu Yönetmelikte geçen asgari/azami ders yükü sınırlarına uyulması koşulu ile yapılabilir.

Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, ilgili bölüm başkanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler için, kayıt yeniledikleri akademik yılda öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

Öğrenci, usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez; kayıt yaptırmadığı derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Ders Yükü

Ders yükü, bir öğrencinin müfredatının herhangi bir döneminde alması gereken derslerin AKTS kredileri toplamı olup, 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik başarılarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.

Son yarıyıl ve son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için ders yükü artırılamaz. Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,49 arasında olan öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile 6 AKTS kredisi artırılabilir. Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50-4,00 arasında olan öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile 12 AKTS kredisi artırılabilir.

Çift anadal ve/veya yandal programlarına kayıtlı olan öğrencinin kayıtlı olduğu bu program(lar) için aldığı dersler bu maddede belirtilen sınırlara dâhil değildir. Öğrencinin isteği ve danışmanının onayı ile normal ders yükü azaltılabilir. Bu durumdaki öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği asgari ders yükü, 12 AKTS kredisidir

Önkoşul Dersi

Bir dersin alınabilmesi için, o dersten önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul dersi denir. Hangi derslerin önkoşulunun bulunduğu web sitesinde yayınlanan ders programlarında gösterilecektir.

Eş Koşul Dersi

Bir dersle birlikte alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir. Hangi derslerin eş koşulunun bulunduğu web sitesinde yayınlanan ders programlarında gösterilecektir.

Derslere Devam

Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım formlarında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onaylanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.

Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, bu koşullar ders tanıtım formlarında yer alır ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

Ders Başarı ve Tekrarı

Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten; (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) ve (S) geçer notlarının alınmış olması gerekir. (DC) ve (DD) koşullu geçer notlardır. İntibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekir. (FF), (FD), (NA), (U) başarısız notlardır.

(FF), (FD), (NA), (U), (W) harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı grupta olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KAPAT