Dönem İzinleri

Öğrenciye, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir.

Azami eğitim öğretim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. İzinli sayılan süreler, azami eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması ve belgelemesi durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur

İZİN GEREKÇELERİ:

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulları tarafından kabul edilebilecek mazeret halleri:

  • Sağlık: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporuyla belgelenmelidir. Ayrıca, bir yarıyılda beş haftadan fazla süreli rapor alan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılır. Sağlık mazereti ile izin verilen öğrenciler, “öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını” gösteren rapor ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrenime başlarlar.
  • Askerlik: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir. Bu durumun ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yazı ile belgelenmesi gerekir. Askerlik görevini yerine getiren öğrenciler, terhis oldukları tarihi takip eden ilk dönemde terhis belgelerini vermek suretiyle öğrenimlerine başlayabilirler.
  • Maddi ve Ailevi Nedenler: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.
  • Yurt Dışında Eğitim: Yurt dışında eğitim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir. Başvuruda bununla ilgili davet mektubunun sunulması gerekir.
  • Diğer Nedenler: İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim kurulları tarafından kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanabilecek belgelendirilebilir diğer mazeretler.

ÖĞRENİME BAŞLAMA:

Dönem izni verilen (Öğrenim Hakkı Saklı Tutulan) öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için öğretime başlayacakları dönemden en az 15 gün önce bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmak suretiyle kayıtlarını yenilemeleri gerekir. İzinli öğrenciler, (Değişim programlarına katılmak üzere dönem izni alan öğrenciler hariç) öğretime başladıklarında mazereti sebebiyle ayrıldıkları noktadan öğrenciliğe devam ederler.

AÇIKLAMALAR:

  • İngilizce hazırlık sınıfında dönem izini alan öğrenciler yılsonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.
  • Öğrenciler izinli oldukları dönemlerde derslere ve sınavlara giremezler.
  • Öğrenciler izinli olduğu döneme ilişkin hiç almadığı dersleri Yaz Okulu’nda alamazlar.

 

KAPAT