Ders Muafiyetleri

Öğrencinin bir programa yatay geçiş veya dikey geçiş işlemleri ile olabilecek diğer intibak ve ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

Öğrencinin önceki programındaki (DC), (DD), (FD), (FF), (NA), (W), (U) veya eşdeğeri not alınmış dersler intibak/ders sayımı işlemlerinde dikkate alınmaz. Öğrencinin önceki programındaki (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin yeni programda sayılacağı ve hangilerinin sayılmayacağı belirlenir.

İntibak işlemleri bölümün belirleyeceği müfredata göre yapılır. İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul veya eş koşul olan dersten (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.

Programa sayılan derslere göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl/yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü ve toplam AKTS kredileri kullanılır.

İlgili yönetim kurulu tarafından intibak ve/veya ders sayımı kabul edilen derslerden aldıkları notlar Üniversite notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir.

İntibakına göre ders kaydını yaptıran öğrenci, kayıt olduğu tarihten itibaren iki hafta içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin muafiyetine itirazı varsa bir dilekçe ile ilgili fakülte/yüksekokul ve/veya bölüme başvuruda bulunabilir. Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar ilgili bölüm tarafından belirlenir.

KAPAT